Mô phỏng các hệ thống gầm trên ô tô treo-lái-phanh

khoadongluc
Bình luận: 2Lượt xem: 4,002

khoadongluc

Nothing Is Impossible
Nhân viên
Ñeå coù theå xem ñöôïc noäi dung cuûa ñóa CD naøy toát nhaát caùc baïn neân ñeå ñoä phaân giaûi maøn hình 800 x 600 16 bit maøu-Font chöõ VNI-Times.
Ngoaøi ra caùc baïn caàn caøi ñaët caùc chöông trình sau ñeå coù theå xem caùc phim moâ phoûng:
Flash Player 6

Adobe Acrobat
(Chöông trình caøi ñaët coù treân ñóa CD trong thö muïc chuong trinh)

Do ñóa CD naøy chuû yeáu trình baøy caùc keát quaû moâ phoûng, neân trong muïc Baøi taäp chuùng toâi chæ giôùi thieäu taøi lieäu tham khaûo tôùi caùc saùch trình baøy phaàn thieát keá.
Trong phaàn Xem phim, chuùng toâi seõ cung caáp phim cuûa moät vaøi baøi taäp trong saùch, nhaèm giuùp baïn ñoïc laøm quen vôùi caùc thao taùc laøm vieäc cuûa chöông trình.
ÑEÅ XEM PHIM, CAÙC BAÏN CAÀN CAØI ÑAËT FLASH PLAYER VAØ CHÖÔNG TRÌNH WINDOW MEDIA PLAYER. NHÔÙ ÑAËT CHEÁ ÑOÄ FULLSCREEN
Maët khaùc, trong phaàn Tham khaûo baïn seõ theâm thoâng tin môùi nhaát veà caùc taøi lieäu lieân quan ñeán vieäc thieát keá caùc moâ hình ñoäng cho ñeà taøi:

[HIDE] [HIDE-POSTS="15"]LINKDOWNLOAD [/HIDE-POSTS][/HIDE]

PASS:
www.oto-hui.com
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên