vinacuki cần chỉ giáo .

  1. ThuySy

    Vinaxuki 5 tạ nóng máy là máy nổ to

    Các cụ cho cháu hỏi cháu có con vinaxuki 5 tạ . Nổ galanty ngon nhưng cứ nóng máy nên là máy nổ to là hỏng gì ạ
Bên trên