tieng go

  1. S

    Chẩn Đoán Động Cơ Thông Qua Tiếng Gõ

    Chẩn Đoán Động Cơ Thông Qua Tiếng Gõ Tiến hành nghe âm thanh cần phải đạt được những nội dung sau: - Vị trí phát ra âm thanh. - Cường độ và đặt điểm riêng biệt của âm thanh. - Tần số âm thanh. Để chuẩn đoán được bệnh chúng ta cần nắm rõ âm thanh chuẩn khi đối tượng làm việc ở trạng...
Bên trên