vvel- nissan

  1. sonnghiem

    Giải quyết yêu cầu cơ cấu phân phối khí VVel- nissan

    Mọi người cho mình hỏi trên cơ cấu phân phối khí VVel- Nissan Phải làm gì để : - Thải sạch - Nạp đầy - Đóng mở đúng thời điểm, đóng kín. - Góp phần nâng cao chất lượng hỗn hợp cháy + Đồng nhất: + Thay đổi lượng khí nạp phù hợp(tăng áp). Mọi người giúp mình với ạ.
Bên trên