phát triển bản thân

  1. L

    Làm sao để tăng kỹ năng tư duy phản biện?

    Ngày nay, tư duy phản biện là một kỹ năng sống được đề cao trong nhà trường, doanh nghiệp cũng như trong đời sống trong việc phát triển kỹ năng tư duy, đàm phán, phân tích vấn đề. Một người có tư duy phản biên tốt thường được đánh giáo cao .Vậy tư duy phản biện là gì mà ngày nay lại quan trọng...
Bên trên