#kto56

  1. LMTrung

    Tính năng dẫn hướng của ô tô

    Các đề mục có trong tài liệu: 1. Động học và động lực học quay vòng của ô tô 2. Sự lăn của bánh xe đàn hồi dưới tác dụng của lực ngang 3. Tính ổn định của bánh xe dẫn hướng 4. Khái niệm về sự dao động của bánh xe dẫn hướng 6._T__NH_N__NG_D___N_H_____NG_C___A____T__.pdf - 887.9 Kb Định dạng: pdf...
Bên trên