hệ thống thiết bị máy công trình

  1. akayzaioto

    Modern Diesel Technology Heavy Equipment Systems

    Dành cho ae nghiên cứu tất cả các hệ thống trên xe công trình như xe cẩu ,xe xúc,xe nâng v.vv rất chi tiết (Ae có thể dùng gg dịch để tìm hiểu và nâng cao t.a )
Bên trên