#hcm

  1. CTANGHI

    [HCM] Tuyển dụng NHÂN VIÊN KINH DOANH DỊCH VỤ (mảng bồi thường - bảo hiểm)

    Mô tả chi tiết công việc * Xe bảo hiểm. - Tìm kiếm khách hàng từ đơn vị bảo hiểm qua việc tạo mối quan hệ tốt với đơn vị bảo hiểm, giám định viên để tăng nguồn khách dịch vụ. - Tìm kiếm ký kết thêm các đơn vị bảo hiểm mới. - Đề xuất cải thiện hoạt động dịch vụ bảo hiểm đồng sơn: giá sửa chữa và...
Bên trên