hcci engine

  1. S

    Tiểu luận công nghệ HCCI

    •What is Homogeneuos Charge Compression Ignition(HCCI) - HCCI là quá trình thay đổi quá trình cháy của động cơ dạng piston , có thể cung cấp hiệu suất cao như động cơ nén nổ, phun trực tiếp (compression-ignition, direct-injection CIDI) trong khi đó, không giống như động cơ CIDI)nó phát ra ở...
  2. MyS2Love

    Động cơ xăng không cần bu-gi HCCI

    Bài hôm nay đề cập đến một loại động cơ pha trộn của 2 loại động cơ đốt trong phổ biến trong ngành công nghiệp ô tô hiện này : động cơ xăng và động cơ diesel. Đó chính là động cơ đốt trong chạy xăng nhưng lại không cần bu-gi kích nổ : HCCI (Homogeneous Charge Compression Ignition). Mặc dù là...
Bên trên