cứu em pha này với

  1. T

    Xe đầu kéo hd700 đang chạy chết máy

    Xe mình đầu kéo hd 700 bơm bán điện đang chạy bình thường thì tiếng nổ xìn xịt và chết máy ko bị e dầu đề ko có tầm nổ bắc nào biết chỉ em
Bên trên