chervolet orlando

  1. T

    Chervolet orlando không quay được cốt máy

    Tình hình là em đang chuẩn bị thay phốt đuôi máy cho con chervolet orlando nhưng lại bị vướn khi quay cốt máy cả 2 chiều khoảng 60 độ thì bị cứng không quay được nữa bác nào từng làm con này cho em tham khảo với , thanks
Bên trên