automotive innovation

  1. caibang9x

    Sách Automotive Innovation: The Science and Engineering behind Cutting-Edge Automotive Technology (2019)

    Sách Automotive Innovation: The Science and Engineering behind Cutting-Edge Automotive Technology (1ST Edition 2019) (HOT: Dành cho newbie học chuyên ngành ô tô) 1. Giới thiệu sách Automotive Innovation: The Science and Engineering behind Cutting-Edge Automotive Technology: *GG dịch: Sách...
Bên trên