phát âm tên các hãng xe

O
Bình luận: 1Lượt xem: 2,124

otohui

Tài xế O-H
[FONT=&quot]phát âm tên các hãng xe[/FONT]
Porsche - por-sh-eh
Maybach - my-ba-h
Cayenne - ky-en
Murcielago- mur-chiel-ago
Gallardo - gal-lar-do
Scaglietti - ska-lee-et-ee
Maserati - mas-er-a(a)t-ee
Bugatti - Boo-got-ee hoặc Byu-ga-ti
Lamborghini - lam-bor-gee-nee
Pagani - Pa-hon-ee
Peugot - Poo-shjoe
Renault - Ren-o
Citroen- Sitch-rahn
Acura - Ak-ur-ah
Audi - Od-ee
Alfa-Romeo - Al-fah Row-mee-oh
Kawasaki - Ka-wah-sah-kee
Skyline - sky-rine
Mercedes : Mer-cey-dees
http://otodoanhnhan.vn/
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên