Nghiên cứu hộp số tự động trên ô tô Toyota Vios 2014

hg1009
Bình luận: 0Lượt xem: 314

hg1009

Tài xế O-H
1.png


MỤC LỤC................................................................................................................ 2
DANH MỤC CÁC CHỮ VIẾT TẮT..................................................................... 5
DANH MỤC HÌNH VẼ........................................................................................... 6
DANH MỤC BẢNG................................................................................................ 8
LỜI NÓI ĐẦU......................................................................................................... 9
CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU................................. 10
1.1 Bối cảnh hiện tại............................................................................................. 10
1.2 Lịch sử phát triển của hộp số tự động............................................................. 10
1.3 Tình hình nghiên cứu ở nước ngoài................................................................ 12
1.4 Tình hình nghiên cứu trong nước................................................................... 13
1.5 Một số đề tài nghiên cứu trong trường Đại học Công nghiệp Hà Nội............14
1.6 Lý do chọn đề tài............................................................................................ 15
CHƯƠNG 2: CƠ SỞ LÝ THUYẾT VỀ HỘ P SỐTỰ ĐỘ NG Ô TÔ.................16
2.1 Nhiê ̣ m vụ, yêu cầu, phân loại hộp số tự động................................................. 16
2.1.1 Nhiê ̣ m vụ................................................................................................. 16
2.1.2 Yêu cầu.................................................................................................... 16
2.1.3 Phân loại.................................................................................................. 16
2.1.3.1 Dựa vào tính chất truyền mô men...................................................... 16
a) Kiểu hộp số vô cấp................................................................................. 17
b) Kiểu hộp số có cấp................................................................................. 17
2.1.3.2 Dựa trên số trục................................................................................. 17
a) Kiểu hộp số hai trục............................................................................... 17
b) Kiểu hộp số ba trục................................................................................ 18
2.1.3.3 Dựa theo số cấp của hộp số............................................................... 18
a) Hộp số thường........................................................................................ 18
b) Hộp số nhiều cấp (số cấp từ 8 đến 20 ).................................................. 18
2.2 Cấu tạo và nguyên lý làm việc của hộp số tự động......................................... 18
2.2.1 Bộ biến mô thủy lực................................................................................. 19
2.2.1.1 Khái quát........................................................................................... 19
2.2.1.2 Nguyên lý hoạt động.......................................................................... 21
2.2.1.3 Các thông số động lực học cơ bản của biến mô................................. 23
2.2.2 Bộ truyền bánh răng hành tinh................................................................. 25
2.2.2.1 Khái quát........................................................................................... 25
2.2.2.2 Nguyên lý hoạt động.......................................................................... 27
2.2.2.3 Các thông số động lực học cơ bản của hộp sô hành tinh.................... 30
2.2.3 Hệ thống thủy lực..................................................................................... 32
2.2.3.1 Mô tả................................................................................................. 32
2.2.3.2 Chức năng.......................................................................................... 33
2.2.3.3 Các bộ phận chính............................................................................. 34
2.2.4 Hệ thống điều khiển điện tử ECT............................................................. 39
2.2.4.1 Khái quát chung................................................................................. 39
2.2.4.2 Cấu tạo............................................................................................... 40
CHƯƠNG 3: MÔ HÌNH HÓA MỘT BỘ ĐIỀU KHIỂN HỘP SỐ TỰĐỘNG
BẰNG PHẦN MỀM MATLAB............................................................................ 43
3.1 Giới thiệu phần mềm Matlab.......................................................................... 43
3.2 Mô hình vật lý và cở sở lý thuyết................................................................... 43
3.3 Mô phỏng....................................................................................................... 48
3.2.1 Xây dựng khối Simulink tổng.................................................................. 49
3.3.2 Xây dựng khối Simulink động cơ (Engine).............................................. 49
3.3.3 Xây dựng khối Simulink hộp số tự động.................................................. 50
3.3.3.1 Xây dựng khối Simulink bộ biến mô (TorqueConverter).................. 51
3.3.3.2 Xây dựng khối Simulink bộ truyền hành tinh (Tr ansmission Gear
Ratio)............................................................................................................. 52
3.3.4 Xây dựng khối Stateflow của bộ điều khiển hộp số tự động (Shift Logic)
.......................................................................................................................... 53
3.3.5 Xây dựng khối cơ cấu chấp hành (Vehicle)............................................. 54
3.4 Kết quả........................................................................................................ 56
CHƯƠNG 4: QUY TRÌNH THAY DẦU HỘP SỐ TỰĐỘNG TOYOTA VIOS
2014......................................................................................................................... 58
KẾT LUẬN............................................................................................................ 64
TÀI LIỆU THAM KHẢO..................................................................................... 65
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên