Cơ sở dầu nhớt động cơ, thủy lực

tomo
Bình luận: 1Lượt xem: 1,178

tomo

Tài xế O-H

Base oil viscosity

Viscosity is a measure of a fluid’s flow characteristics and is usually expressed in terms of the time required for a standard quantity of the fluid, at a given temperature, to flow through a standard orifice. Since viscosity decreases with increasing temperature, the temperature at which it is measured is always stated. The viscosity of base oils is always indicated as a kinematic viscosity abbreviated to cSt, at 40 °C and often also at 100 °C.

Cơ sở dầu nhớt
Độ nhớt là một thước đo đặc tính dòng chảy của chất lỏng và thường được biểu diễn trong điều kiện của thời gian cần thiết cho một số lượng tiêu chuẩn của chất lỏng, ở nhiệt độ nhất định, để dòng chảy thông qua một lỗ tiêu chuẩn. Kể từ khi độ nhớt giảm theo nhiệt độ tăng, nhiệt độ mà tại đó nó được đo là luôn luôn nói. Độ nhớt của dầu cơ sở luôn luôn chỉ là độ nhớt động học viết tắt là cSt, ở 40 ° C và thường cũng ở 100 ° C.


Additives
Additives are used to provide additional characteristics such as wear and corrosion protection, friction reducing effects and preventing damage under boundary and mixed lubrication conditions.

Phụ gia

Các chất phụ gia được sử dụng để cung cấp các đặc tính bổ sung như chống sự mài mòn và ăn mòn, giảm ma sát và ngăn chặn tác hại theo ranh giới và điều kiện bôi trơn hỗn hợp.
Grease consistency/penetration
A measure of the stiffness of a grease. The consistency is classified according to a scale developed by the NLGI (National Lubricating Grease Institute). This is based on the degree of penetration achieved by allowing a standard cone to sink into the grease at a temperature of 25 °C for a period of five seconds. The depth of penetration is measured on a scale of 10-1 mm and the softer greases allow the cone to penetrate further into the grease, hence the higher penetration number. The test method is in accordance to DIN ISO 2137.
Độ đặc của mỡ / xâm nhập
Một thước đo của độ cứng của mỡ . Độ đặc được xếp loại theo quy mô phát triển bởi NLGI (Viện dầu mỡ bôi trơn Quốc gia). Này được dựa trên mức độ thâm nhập đạt được bằng cách cho phép một hình nón tiêu chuẩn để chìm vào mỡ ở nhiệt độ 25 ° C trong thời gian năm giây. Độ sâu của sự thâm nhập được đo trên thang điểm từ 10-1 mm và mỡ mềm cho phép các hình nón để thâm nhập sâu hơn vào dầu mỡ, do đó số lượng thâm nhập cao hơn. Các phương pháp thử nghiệm là theo DIN ISO 2137.

Độ cứng của mỡ là đại lượng được kiểm tra bằng phương pháp xuyên kim với xuyên kim kế.

Nguyên tắc của phương pháp này là để cho một quả hình nón có trọng lượng và kích thước tiêu chuẩn đâm xuyên vào mỡ ở 250C bằng chính trọng lượng của nó trong vòng 5 giây. Phương pháp thử này được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO-DIN 2137. Kết quả được tính bằng đơn vị 1/10 milimet (mmx0.1).

Thực hiện phép đo này ở 250C là rất quan trọng vì độ cứng của mỡ thay đổi theo nhiệt độ và nếu làm khác đi thì kết quả có được là không chính xác.

Độ N.L.G.I (National Lubricants and Greases Institute – Viện dầu mỡ bôi trơn quốc gia) phân biệt độ cứng của mỡ. Bảng dưới đây chỉ ra sự liên quan giữa độ cứng và độ xuyên kim tương ứng.
 

daunhothanoi.com

Tài xế O-H
Base oil viscosity
Viscosity is a measure of a fluid’s flow characteristics and is usually expressed in terms of the time required for a standard quantity of the fluid, at a given temperature, to flow through a standard orifice. Since viscosity decreases with increasing temperature, the temperature at which it is measured is always stated. The viscosity of base oils is always indicated as a kinematic viscosity abbreviated to cSt, at 40 °C and often also at 100 °C.

Cơ sở dầu nhớt
Độ nhớt là một thước đo đặc tính dòng chảy của chất lỏng và thường được biểu diễn trong điều kiện của thời gian cần thiết cho một số lượng tiêu chuẩn của chất lỏng, ở nhiệt độ nhất định, để dòng chảy thông qua một lỗ tiêu chuẩn. Kể từ khi độ nhớt giảm theo nhiệt độ tăng, nhiệt độ mà tại đó nó được đo là luôn luôn nói. Độ nhớt của dầu cơ sở luôn luôn chỉ là độ nhớt động học viết tắt là cSt, ở 40 ° C và thường cũng ở 100 ° C.


Additives
Additives are used to provide additional characteristics such as wear and corrosion protection, friction reducing effects and preventing damage under boundary and mixed lubrication conditions.

Phụ gia

Các chất phụ gia được sử dụng để cung cấp các đặc tính bổ sung như chống sự mài mòn và ăn mòn, giảm ma sát và ngăn chặn tác hại theo ranh giới và điều kiện bôi trơn hỗn hợp.
Grease consistency/penetration
A measure of the stiffness of a grease. The consistency is classified according to a scale developed by the NLGI (National Lubricating Grease Institute). This is based on the degree of penetration achieved by allowing a standard cone to sink into the grease at a temperature of 25 °C for a period of five seconds. The depth of penetration is measured on a scale of 10-1 mm and the softer greases allow the cone to penetrate further into the grease, hence the higher penetration number. The test method is in accordance to DIN ISO 2137.
Độ đặc của mỡ / xâm nhập
Một thước đo của độ cứng của mỡ . Độ đặc được xếp loại theo quy mô phát triển bởi NLGI (Viện dầu mỡ bôi trơn Quốc gia). Này được dựa trên mức độ thâm nhập đạt được bằng cách cho phép một hình nón tiêu chuẩn để chìm vào mỡ ở nhiệt độ 25 ° C trong thời gian năm giây. Độ sâu của sự thâm nhập được đo trên thang điểm từ 10-1 mm và mỡ mềm cho phép các hình nón để thâm nhập sâu hơn vào dầu mỡ, do đó số lượng thâm nhập cao hơn. Các phương pháp thử nghiệm là theo DIN ISO 2137.

Độ cứng của mỡ là đại lượng được kiểm tra bằng phương pháp xuyên kim với xuyên kim kế.

Nguyên tắc của phương pháp này là để cho một quả hình nón có trọng lượng và kích thước tiêu chuẩn đâm xuyên vào mỡ ở 250C bằng chính trọng lượng của nó trong vòng 5 giây. Phương pháp thử này được định nghĩa trong tiêu chuẩn ISO-DIN 2137. Kết quả được tính bằng đơn vị 1/10 milimet (mmx0.1).

Thực hiện phép đo này ở 250C là rất quan trọng vì độ cứng của mỡ thay đổi theo nhiệt độ và nếu làm khác đi thì kết quả có được là không chính xác.

Độ N.L.G.I (National Lubricants and Greases Institute – Viện dầu mỡ bôi trơn quốc gia) phân biệt độ cứng của mỡ. Bảng dưới đây chỉ ra sự liên quan giữa độ cứng và độ xuyên kim tương ứng.

Bác dịch sai nhiều thuật ngữ chuyên ngành quá, không đúng ngữ pháp nữa. vd từ cơ bản nhất là "base oil" = "dầu gốc - là sản phẩm từ quá trình chế biến dầu mỏ, chưa phối trộn bất cứ phụ gia gì"
 

Bạn hãy đăng nhập hoặc đăng ký để phản hồi tại đây nhé.

Bên trên