vehicle strategy

  1. TonyChoper

    Điện Tử Công Suất và Truyền Động Trong Xe Điện, Xe Điện Lai và Xe Điện Cắm Xạc, P.2

    Mới tìm hiểu về ôtô, thấy bài viết này cũng hay nên Google translate, giúp mình và giúp AE mới bắt đầu hiểu thêm ... có một số thuật ngữ chưa hiểu xin AE đóng góp thêm. Let's go !!!!!!!!! II. HEVs HEVs có hai hoặc nhiều nguồn năng lượng (source of energy) và/hoặc hai hoặc nhiều nguồn công suất...
Bên trên