vehicle strategy.

  1. TonyChoper

    Điện Tử Công Suất và Truyền Động Trong Xe Điện, Xe Điện Lai và Xe Điện Cắm Xạc, P.4

    Mới tìm hiểu về ôtô, thấy bài viết này cũng hay nên Google translate, giúp mình và giúp AE mới bắt đầu hiểu thêm ... có một số thuật ngữ chưa hiểu xin AE đóng góp thêm. Let's go !!!!!!!!! IV. FCVs Hệ thống đẩy xe dựa trên tế bào nhiên liệu Với sự tiến bộ trong công nghệ tế bào nhiên liệu, ngày...
  2. TonyChoper

    Điện Tử Công Suất và Truyền Động Trong Xe Điện, Xe Điện Lai và Xe Điện Cắm Xạc, P.3

    Mới tìm hiểu về ôtô, thấy bài viết này cũng hay nên Google translate, giúp mình và giúp AE mới bắt đầu hiểu thêm ... có một số thuật ngữ chưa hiểu xin AE đóng góp thêm. Let's go !!!!!!!!! III.PHEVs PHEV đã được coi là một tiến bộ đáng kể của công nghệ xe lai trong sản xuất công nghiệp, nghiên...
Bên trên