trả lại xăng

  1. TrinhTan

    Quy định về hoàn trả lại xăng khi link tải bị hỏng

    Quy định về hoàn trả lại xăng khi link tải bị hỏng 1. Đặt vấn đề - Đổ xăng và tải về nhưng không nhận được tài liệu hay phần mềm đang cần. - Nguyên nhân: File text bị trống không chứa link đường dẫn tải hoặc link tải hỏng không truy cập được. - Số lượng xăng đổ để tải về lớn mà không...
Bên trên