tài liệu về xe tải nặng

  1. T

    Tài liệu xe tải nặng-Heavy Duty Truck System- 6th edition

    Nhà cháu đang có tài liệu về xe tải hạng nặng- Các cụ nào cần thì inbox hoặc cho nhà cháu ít xăng với. Đang thiếu để tải tài liệu. Cảm ơn các cụ
Bên trên