phanh kia

  1. LongKhanh999777

    Nghiên cứu hệ thống phanh xe Kia Rondo2015

    LỜI NÓI ĐẦU.. 1 CHƯƠNG I TỔNG QUAN HỆ THỐNG PHANH.. 4 1.1. CÔNG DỤNG, YÊU CẦU VÀ PHÂN LOẠI HỆ THỐNG PHANH.. 4 1.1.1 CÔNG DỤNG.. 4 1.1.2 YÊU CẦU.. 4 1.1.3 PHÂN LOẠI 4 1.2. CẤU TẠO CHUNG CỦA HỆ THỐNG PHANH.. 5 1.2.1 CƠ CẤU PHANH.. 7 1.2.1.1 CƠ CẤU PHANH TANG TRỐNG.. 7 1.2.1.2 CƠ CẤU PHANH...
Bên trên