nhiên liệu động cơ

  1. quanghuy123

    Chỉ số cetan là gì? Xác định bằng cách nào?

    TỔNG QUAN VỀ CHỈ SỐ CETAN Chỉ số cetan là một đại lượng qui ước đặc trưng cho khả năng tự bốc cháy của nhiên liệu Diesel và được tính bằng % thể tích của n-xetan trong hỗn hợp của nó với α-metylnaphtalen khi hỗn hợp này có khả năng tự bốc cháy tương...
Bên trên