i-vtec của honda

  1. NVTien123

    Hệ thống van phối khí thông minh I- VTEC của Honda

    I-VTEC HỆ THỐNG PHÂN PHỐI KHÍ HIỆN ĐẠI I.Giới thiệu chung: I-VTEC là hệ thống phân phối khí hiện đại của HONDA. Hệ thống này phát triển trên cơ sở của hệ thống VTEC (Variable Vale Timing And Lift Electronic Control ) và VTC ( Variable Overlap Timing Control) có nghĩa là: iVTEC làm việc theo...
Bên trên