hocdienootoonline

  1. nguyenquoctai312

    Chương trình chia sẻ kiến thức "Học điện ô tô online - Gây quỹ ủng hộ những hoàn cảnh khó khăn do Covid"

    CHƯƠNG TRÌNH CHIA SẺ KIẾN THỨC "HỌC ĐIỆN Ô TÔ ONLINE - GÂY QUỸ ỦNG HỘ NHỮNG HOÀN CẢNH KHÓ KHĂN DO CÔ-VY" Trước tình hình đại dịch Covid, để trang bị cho những anh em còn thiếu kiến thức chuyên sâu về điện, cũng như để gây quỹ từ thiện cho những người có hoàn cảnh khó khăn, VATC đã tổ chức...
Bên trên