gentr 2007

  1. Thinhnho

    Gentra 2007 nổ máy khoảng 20p nước trào

    Các bác cho hoi gentra 2007 nổ máy khoảng 20p nước bị trào ra ở bình nước làm mát là bị gì ăn?
Bên trên