e-power

  1. OTO-HUI TV

    Giải thích về công nghệ E-power của Nissan

    E-POWER là hệ thống hybrid điện tử được phát triển dựa trên nền tảng của hệ thống truyền động điện của Nissan Leaf. Công nghệ này sẽ kết hợp những thứ tốt nhất của một chiếc xe chạy xăng thông thường với một chiếc xe chạy thuần điện. Bài viết chi tiết...
Bên trên