cảm biến a/f

  1. MyS2Love

    Cảm biến A/F là gì? Sự khác nhau giữa cảm biến A/F và cảm biến Oxy

    Air Fuel Ratio (A/F) Sensor hay Lamda Sensor hay Wide Range Air Fuel sensor hay Wide ratio Air/Fuel sensor hoặc Wide Band oxygen sensor đó đều là những tên gọi của cảm biến oxy dãy rộng. Từ đầu những năm 2000, cảm biến oxy truyền thống thông thường bắt đầu được thay thế bằng loại cảm biến này...
Bên trên