bộ xúc tác khí thải

  1. Nguyễn Xuân Giang

    Tìm hiểu về bộ chuyển đổi khí thải - Bầu catalyst

    Bộ chuyển đổi xúc tác là một phần của hệ thống khí thải trên xe, có chức năng chuyển đổi khí thải độc hại (thường là NO, NO2, CO, HC...) thành những phân tử hóa học khác ít độc hại hơn (như N2, CO2, H2O...) trước khi nó thực sự rời khỏi hệ thống xả của chiếc xe. Bộ chuyển đổi xúc tác là một bộ...
Bên trên